پارکینگ مکانیزه چرخشی 12 واحده - محل نصب کشور بحرین

دو دستگاه پارکینگ چرخشی - خیابان ساحلی

پارکینگ پازلی

دو دستگاه پارکینگ چرخشی - خیابان 9 دی

پارکینگ پازلی 3*2

پارکینگ چرخشی با 10 واحد فضای پارک