آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص نرخ پارکینگ

افزایش نرخ پارکینگ های روباز، مسقف و مکانیزه شهر شیراز

 نرخ پیشنهادی پارکینگ های روباز، مسقف، مکانیزه و پارکینگ خودروهای توقیفی و موتورسیکلت، ارسالی از کمیسون حمل و نقل و ترافیک شورا، در سی و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 92/12/19 مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 71 اصلاحی قانون شوراها با نرخ پارکینگ های مکانیزه و روباز، مسقف و پارکینگ های موتور سیکلت و خودروهای توقیفی به شرح جداول و تبصره های ذیل موافقت گردید.

شرح

نرخ فعلی پارکینگ های روباز (ريال)

نرخ پیشنهادی توقف پارکینگ های روباز (داخل و مرز محدوده) (ريال)

نرخ پیشنهادی توقف پارکینگ های روباز (خارج محدوده) (ريال)

ورودی تا یک ساعت

4,000

7,000

5,000

به ازاء هر ساعت اضافه

2,500

4,000

3,000

به ازاء 24 ساعت توقف شبانه روز

30,000

60,000

35,000

توقف از 21 تا 7 صبح

به ازاء هر ساعت توقف 1,000

به ازاء هر ساعت توقف 2,000

به ازاء هر ساعت توقف 1,500

 

شرح

نرخ فعلی پارکینگ های مسقف (ريال)

نرخ پیشنهادی توقف پارکینگ های مسقف (داخل و مرز محدوده) (ريال)

نرخ پیشنهادی توقف پارکینگ های روباز (خارج محدوده) (ريال)

ورودی تا یک ساعت

5,000

10,000

7,000

به ازاء هر ساعت اضافه

3,500

7,000

4,000

به ازاء 24 ساعت توقف شبانه روز

40,000

80,000

45,000

توقف از 21 تا 7 صبح

به ازاء هر ساعت توقف 1,000

به ازاء هر ساعت توقف 35,000

به ازاء هر ساعت توقف 2,000

 

شرح

نرخ فعلی توقف پارکینگ های مکانیزه (داخل و مرز محدوده) (ريال)

نرخ پیشنهادی پارکینگ های مکانیزه (ريال)

ورودی تا یک ساعت

7,000

10,000

به ازاء هر ساعت اضافه

4,000

7,000

به ازاء 24 ساعت توقف شبانه روز

50,000

80,000

توقف از 21 تا 7 صبح

به ازاء هر ساعت توقف 2,000

به ازاء هر ساعت توقف 3,000

 

شرح

نرخ فعلی توقف موتورسیکلت (ريال)

نرخ پیشنهادی توقف موتورسیکلت (ريال)

ورودی تا یک ساعت

1,500

2,000

به ازاء هر ساعت اضافه

1,000

1,500

به ازاء 24 ساعت توقف شبانه روز

10,000

12,000

توقف از 21 تا 7 صبح

به ازاء هر ساعت توقف 500

به ازاء هر ساعت توقف 1,000

 

شرح

نرخ پارکینگ خودروهای مزاحم و توقیفی (ريال)

ورودی از یک ساعت تا 24 ساعت

100,000

توضیح 1: نرخ جدول فوق شامل خودروهای توقیفی ناشی از تصادفات رانندگی و توقیف پلیس راهور بابت تخلفات رانندگی نمی باشد.

توضیح 2: نرخ جدول خودروهای توقیفی به ازاء هر 24 ساعت ( از یک ساعت تا 24  ساعت  می باشد.)

تبصره 1: امنیت، زیباسازی، لباس فرم و نظافت پارکینگ ها توسط سازمان ترافیک تأمین گردد.

تبصره 2: جهت تشویق بخش خصوصی اجازه داده می شود نرخ پارکینگ های روباز، مسقف، مکانیزه، موتورسیکلت و توقیفی در داخل و خارج از محدوده که تحت نظارت شهرداری می باشند تا سقف حداکثر سه برابر نرخ های تعیین شده برای شهرداری، وصول گردد.

 

منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921219001514